Islam 

Možete li mi reći koji ajet u Kur’anu govori o tome da treba tačno 5 namaza dnevno obavljati?

Podijelite!

Pitanje:

Možete li mi reći koji ajet u Kur’anu govori o tome da treba tačno 5 namaza dnevno obavljati?

Esselamu alejkum. Možete li mi reći koji ajet u Kur’anu govori o tome da treba tačno 5 namaza dnevno obavljati?
Molim vas da mi navedete ajet a ne hadis jer imaju neki ljudi koji kažu da je u Kur’anu spomenuto samo 3 namaza a ne 5 namaza.
Unaprijed hvala!!!

Odgovor:

Ve alejkumu selam.

Zamolio bih Vas da ne tražite od mene na koji način da Vam odgovaram. Vi postavite svoje pitanje, a odgovor ostavite meni.
Islamski ummet vjeruje da je vjerodostojan sunnet našeg Poslanika, sallallahu alejhi we selem, drugi izvor islamskih propisa kako u akidi tako i u ibadetima, i međuljudskim odnosima. Neovisan je u potvrđivanju islamski propisa od Kur`ana stim da u dosta slučajeva pojašnjava propis koji je došao u Kur`anu. Mnoštvo Kur`anski ajeta naređuje nam da slijedimo Poslanika, sallallahu alejhi we selem, da mu se pokoravamo, da uzimamo ono sa čime je došao, da ga uzimamo kao sudiju.
– “ono što vam Poslanik dā – to uzmite, a ono što vam zabrani – ostavite” ( Hašr 7).
– “O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.” ( Nisa 59)
– “O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, i ne napuštajte ga, ta vi slušate šta on govori” ( Enfal 20)
“Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš” ( Nisa 80). 


Uzvišeni Allah je negirao iman od one osobe koja ne prihvati Poslanikovu, sallallahu alejhi we selem, presudu: ” Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svom nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.” ( Ahzab 36) I :” I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.” ( Nisa 56).

A mnoštvo je hadisa koji ukazuju na obaveznost slijeđenja Poslanika, sallallahu alejhi we selem:
–“Onaj koji mi se pokori ući će u džennet …” ( Buhari)
– “ Onaj koji mi se pokori , pokorio je se Allahu, a ko mi se ne pokori , nepokoran je Allahu…( Buhari)
– “ Ostavio sam među vama dvije stvari koje ako se budete čvrsto držali nećete nikada zalutati: Allahova knjiga i sunnet Njegova poslanika” ( Imam Malik u Muveti)

– Konsenzus ashaba na obaveznost slijeđenja sunneta i rada po njemu.
Rakao je Poslanik, sallallahu alejhi we selem:” Zaista mi je data Knjiga- Kur`an i sa njim ono što je kao on (sunnet)”( Ebu Davud)

Poslanik, sallallahu alejhi we selem, je nagovijestio dolazak čovjeka koji će sjediti sit naslonjen na sjedaljki i govoriće: ” Držite se ovog Kur`ana i ono što nađete u njemu od halala ohalalite ga, a ono šta nađete u njemu od harama oharamite ga…(Ebu Davud, hadis je vjerodostojan) a u predaji kod Ibn Madže: ”Između nas i vas je Allahova knjiga i ono što nađemo u njoj od halala ohalalili smo, a što nađemo od harama oharamili smo. A zar nije isto ono što je oharamio Poslanik, sallallahu alejhi we selem, i što je oharamio Allah” ( hadis je sahih)

Shodno predhodnom može se reći da je u Kur`anu spomenuto tri namaza ali je sunnet spomenuo pet namaza i to je kao da je spomenuto u Kur`anu i onaj koji istinski vjeruje u Kur`an istinski će slijediti Poslanika, sallallahu alejhi we selem, jer je pokornost Poslaniku, sallallahu alejhi we selem, pokornost Allahu.

Allah najbolje zna

Mr. Osman Smajlović

Related posts