Poučne priče 

PRVI OD OVOG UMMETA KOJI ĆE UĆI U DŽENNET, I NJIHOVE OSOBINE

Podijelite!

U oba sahiha nalazi se hadis Hemama b. Munebbeha, koji od Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Prva skupina koja će ući u Džennet bit će lica sjajnih poput Mjesečevog sjaja pri punoj mjesečini. Oni u njemu neće pljuvati, neće nuždu obavljati (tj. Neće imati fiziološke potrebe), niti će imati potrebu oseknuti se ili obrisati nos. Njihovo posuđe i češljevi bit će od zlata i srebra, njihove mangale bit će alojevo drvo. Njihov znoj mirisat će na misk. Svako će imati dvije supruge. One će biti toliko lijepe da će se moći vidjeti koštana srž kroz meso na njihovim stopalima. Neće biti razilaženja i svađe među njima, niti međusobne mržnje. Njihova srca bit će sjedinjena. Slavit će Allaha jutrom i uvečer.”
U ova dva sahiha je i predaja Ebu Zerra, koji od Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Prva skupina koja će ući u Džennet blistat će poput Mjeseca u noći uštapa, dok će oni koji su odmah iza njih blistati poput najsjajnije zvijezde. U njemu neće obavljati ni malu ni veliku nuždu, neće pljuvati niti će se oseknuti. Češljevi će im biti od zlata, a znoj će im poput mošusa mirisati. Žene će im biti hurije očiju krupnih. Njihovo ponašanje bit će kao ponašanje jednog čovjeka. Bit će u liku njihovog oca Adema, šezdeset laktova visoki.”

Šu’be b. Kajs prenosi, od Habiba b. Ebi Sabita, Seida b. Džubejra, i od Ibn Abbasa, koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Prvi koji će na Sudnjem danu biti pozvani u Džennet jesu el-hamidun, oni koji hvale i zahvaljuju Allahu i kad su u izobilju i kad su u neimaštini.” Imami-Ahmed bilježi hadis Ebu Hurejre, u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:“Pokazana su mi prva trojica iz moga ummeta koji će ući u Džennet, i prva trojica koji će ući u Džehennem. Ova trojica koji će prvi ući u Džennet su: šehid, rob koji je poslom bio spriječen da robuje Allahu, i skroman i porodičan siromah. Prva trojica koji će ući u Džehennem su: vladar koga neko drugi nametne, bogat čovjek koji ne udjeljuje Allahov hakk iz imetka, i ohol siromah hvalisavac.”Imami-Ahmed u svome Musnedu i Taberanija u svome Mu’džemu bilježe hadis (prenosimo Taberanijevu verziju) Abdullaha ibn Omera, koji kaže daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “’Znate li ko će prvi ući u Džennet?’ Prisutni odgovoriše: ‘Allah i Poslanik Njegov najbolje znaju.’ ‘Siromašni muhadžiri koje su nezgode očistile. Jedan od njih umre, a u svome srcu ima neki problem koji ne može riješiti. Meleci kažu: ‘Gospodaru naš! Mi smo Tvoji meleci. Tvoje sluge i stanovnici Tvoga neba. Nemoj njih prije nas uvesti u Džennet. ‘On kaže: ‘To su Moji robovi koji mi nikog ravnim ne smatraju, oni koje su nezgode očistile. Jedan od njih umre, a u svome srcu ima neki problem koji ne može riješiti. ‘Tada njima u Džennet, kroz sva njegova vrata, dolaze meleci i govore: ‘Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište!’”

 
Nakon što je Uzvišeni Allah obavijestio da se ljudi dijele na sretnike i nesretnike. On je sretnike je podijelio u dvije skupine: oni prvi (sabikun), i oni koji su sretni (ashabul-jemin). On kaže: “I oni prvi – uvijek prvi!” (Al-Waaqia, 10)
U vezi s značenjem ovog ajeta postoje tri mišljenja. Zagovornici prvog mišljenja smatraju da je riječ o jezičkoj potvrdi, i u tom je slučaju ovaj ajet subjekat, a predikat je slijedeći ajet:
“Oni će Allahu bliski biti.” (Al-Waaqia, 11)Drugi smatraju daje prvi dio ajeta, “i oni prvi”, subjekat, a da je drugi dio ovog ajeta, “uvijek prvi”, predikat imenske rečenice, kao kad se kaže: Zejd-Zejd, to jest: Zejdza kog sam čuo, to je Zejd. Ili, kao što pjesnik kaže: Ja sam Ebu en-Nedžm, a moja poezija je moja poezija. Ili, kako kaže drugi pjesnik: Kad su ljudi (ko) ljudi, a vrijeme (ko) vrijeme. Ibn Atijje veli daje ovo stav Sibevejha.Pristalice trećeg mišljenja kažu da prvo nije isto što i drugo. U tom je slučaju značenje ajeta slijedeće: Oni koji su na dunjaluku bili prvi u činjenju dobra, oni će biti prvi i u Džennetu, na Sudnjem danu. Oni koji su prvi ulazili u vjeru, prvi će ući i u Džennet. Allah najbolje zna, ali ovo posljednje je najprihvatljivije obrazloženje.Neko može prigovoriti citirajući jedan hadis koji je zabilježen u Musnedu Imami-Ahmeda i Tirmizijevom Sunenu, a za kojeg Tirmizija drži da je sahih hadis. Hadis prenosi Burejde b. Husajb, koji kaže: “Jednog jutra, kad se probudio Allahov Poslanik, s.a.v.s., pozvao je Bilala i rekao mu: ‘O Bilale! Šta si to ti uradio pa da me pretekneš u Džennetu (da u njega uđeš prije mene)? Kad god sam ušao u Džennet, čuo sam tvoje šuškanje ispred sebe. Jučer sam bio u Džennetu, i čuo sam tvoje šuškanje ispred sebe. Došao sam do jednog divnog dvorca od zlata i upitao: ‘Čiji je ovo dvorac? ‘Rekoše mi: ‘Jednog čovjeka iz Muhammedova ummeta. ‘Rekoh: ‘Ja sam Muhammed, čiji je ovo dvorac? ‘Rekoše: Za Bilala b. Rebbaha.’ Bilal odgovori: ‘Allahov Poslaniče! Kad god sam ezan proučio, klanjao sam dva rekata nafile. Kad god mi se desi hades (ono što kvari abdest, op. Prev.), ja odmah abdest uzmem, tako da sam uvijek sa taharetom – čist. Smatram da sam dužan dva rekata Allahu na sedždu pasti čim uzmem abdest.’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: ‘To je, znači, to.”

Ovo ipak ne znači da neko može preteći Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u Džennetu. To što je Bilal prvi pozivao Allahu ezanom, prije nego što pozove samog Poslanika, znači da će ući kao njegova prethodnica u Džennet, kao što vratar ili sluga ulazi prije. U jednoj predaji stoji: “(..) da će Vjerovjesnik, s.a.v.s., biti proživljen na Sudnjem danu, a Bilal će ići pred njim i ezanom pozivati.” To što mu je Bilal prethodnica samo potvrđuje Poslanikovu, s.a.v.s., čast i odlikovanost, a nikako ne znači da ga je Bilal pretekao. Ovdje je riječ samo o tome da je Bilal, s obzirom da je mujezin, prvi uzimao abdest, ulazio u džamiju, i tome slično.

“Vodič ka Džennetu”
Ibn Kajjim el-Dževzi.

Related posts