Poučne priče 

ISTIAZA

Podijelite!

Allah, dž.š., naredio nam je da prije učenja Kur’ana proučimo Istiazu, tj. da zatražimo zaštitu i utočište kod Njega od prokletog šejtana. Allah, dž.š., rekao je: “Kada hoćeš  da uči Kur’an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog.” (En-N ahi, 98) Prema mišljenju većine učenjaka učenje Istiaze potrebno je kada se Kur’an uči u bilo
kojoj prilici mimo namaza. Medutim, među učenjacima postoji razilaženje kada se radi o učenju Kur’ana u namazu.

Ata je smatrao da je učenje Istiaze u namazu obavezno. Ibn Sirin i Nah’i, kao i neki drugi učenjaci, učili su Istiazu
na svakom rekatu u namazu, jer su smatrali da je naredba Al laha, dž.š., koja se nalazi u suri En-N ahi, općenita pa su zbog toga učili Istiazu prije svakog učenja Kur’ana. Prema mišljenju Ebu Hanife i Šafija lstiaza u namazu uči se samo na prvom rekatu. Oni su smatrali da se sve što se iz Kur’ana uči u namazu ubraja u jedno učenje

 

Predanja koja govore o vrijednostima Istiaze
Sulejman ibn Surd, r.a., pripovi jeda: “Dvojica su se ljudi posvađali u prisustvu Allahova Poslanika, s.a.v.s., pa se jedan od njih toliko naljutio da je sav pocrvenio u licu i da su muse vratne žile napele. Allahov Poslanik, s.a.v.s.,
pogleda u njega i reče: ‘ja znam riječi koje kada bi izgovorio oslobodio bi se ove ljutnje i napetosti: Euzu billahi mine-šejtanir-radžiM .’ Jedan od prisutnih, koji su čuli ove riječi Allahova Poslanika, s.a.v.s., ode kod ovog čovjeka i reče mu: ‘Znaš li šta je Allahov Poslanik, s.a.v.s., maloprije rekao? Rekao je: ‘Ja znam riječi koje
kada bi izgovorio oslobodio bi se ove ljutnje i napetosti koju osjeća: !:Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim.’
Međutim, ovaj mu čovjek reče: Zar ti  misliš da sam ja poludio?
Prenosi se da je Osman ibn Ebi As es-Sckafi, r.a., jednom prilikom došao kod Allahova Poslanika, s.a.v.s., i rekao: “Šejtan se upliće izmedu mene i mog namaza pa zaboravim šta sam učio.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: “To
je šejtan čije je ime Hanzeb pa kada u namazu osjetiš njegovo prisustvo , zamoli Allaha, dž.š.,da te zaštiti od njega i pljucni na lijevu stranu tri puta.” Osman ibn F.bi As , r.a., veli: “Postupio sam po preporuci Allahova Poslanika, s.a.v.s., pa sam se oslobodio šejtanskih napada.

Iz knjige “Bereket sure el Fatiha” od Imam Muhammed ibn Ahmed El-Kurtubi

Pripremila: E.H.

Related posts