Islam 

NE PRETICATI IMAMA KOD OBAVLJANJA RUKU’A I SEDŽDE

Podijelite!

Enes, r.a., je pripovijedao:
– Jednog dana klanjaše nam Poslanik, s.a.v.s., kao imam pa kad završi namaz, okrenu se prema nama i kaza nam:
“Ljudi, ja sam vaš imam i ne pretičite me na ruku’u i na sedždi, niti na kijamu a ni Rod završavanja namaza, jer ja vidim ispred sebe kao i iza sebe. Tako bi Onog u Čijoj ruci je duša Muhammedova, da vidite ono što sam ja vidio, doista biste se malo smijali i doista biste mnogo plakali!” !
Oni ga upitaše:
– Šta si to vidio, Allahov Poslaniče?
“Vidio sam Džennet i Džehennem! ” – odgovori im on.

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str.145

Related posts