Poučne priče 

KO BUDE REKAO: JA SAM ‘ALIM’ TAJ JE DŽAHIL!

Podijelite!

Imam Ahmed, rhm., bilježi predaju od Mu’utemira, a on od njegova oca, a on od Nu’ajma b. Ebi Hinda da je Omer b. el-Hattab, r.a., rekao: „Ko bude rekao ja sam mu’min – taj je kafir; ko bude rekao ja sam ‘alim – taj je džahil; ko bude rekao da je džennetlija – taj je džehenemlija!“

Ibnu Merdivejh, rhm., bilježi predaju od Musa b. ‘Ubejde, a on od Talhe b. ‘Ubejdullaha b. Kerza a on od Omera, r.a.: „Najviše čega se plašim po vas jeste divljenje čovjeka vlastitom mišljenju; ko bude rekao: ja sam mu’min – taj je kafir; ko bude rekao: ja sam ‘alim – taj je džahil; ko bude rekao da je džennetlija – taj je džehennemlija!“

Kada je Abdullahu b. Mes’udu, r.a., bilo rečeno: “Neki ljudi tvrde za sebe da su mu’mini – reče: Što ih ne upitaste: ‘Jeste li to džennetlije?’” U drugom rivajetu stoji: “Pa što ne kažu: ‘Mi smo džennetlije!?’” U trećoj predaji stoji: “Jedna osoba tvrdi da je mu’min?” Reče: “Pitajte ga jel’ džennetlija ili džehennemlija!?” Upitaše ga to, pa reče: “Allahu e’alem / Allah to najbolje zna!” Abdullah b. Mes’ud, r.a., mu reče: “Što nisi rekao tako i za prvo kada si rekao tako za drugo!” (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 7/417; el-Sunneh od Abdullaha b. Ahmeda, br.656; Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.30378)

Abdullah b. Omer, r.a., kaže: “Ko bude rekao: ‘Ja sam ‘alim’ – taj je džahil!” (Bilježi ga imam Taberani u el-Mu’udžem el-Evset, br.6846; Medžme’ul-Zeva’id, br.879)

Ibnu Ebi Mulejka, rhm., je rekao: “Susreo sam se s tridesetoricom ashaba Allahova Poslanika, s.a.w.s. – svi su se plašili toga da nisu jedni od munafika! Niko od njih nije tvrdio da je na imanu Džibrila ili Mika’ila!“ (Sahihul-Buhari, 1/26)

Jedan haridžija je govorio u prisustvu ‘Alkame, rhm., nešto što je ‘Alkami, rhm., bilo mrsko, pa mu ‘Alkame, rhm., reče: “A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh.” (el-Ahzab, 58) Haridžija mu reče: “Da nisi ti jedan od njih / vjernika?” ‘Alkame, rhm., odgovori: “Nadam se tome!“ (El-Sunneh od ‘Abdullaha b. Ahmeda, br.657)

Tabi’in Jahja b. Ebi Kesir, rhm., kaže: “Ko bude rekao: ‘Ja sam alim’ – taj je džahil, a ko bude rekao: ‘ja sam džahil’ – taj je džahil! Ko bude rekao: ‘ja sam džennetlija’ – taj je džehennemlija, a ko bude rekao: ‘ja sam džehennemlija’ – taj je džehennemlija!” (Bilježi ga imam Taberani u el-Mu’udžem el-Sagir, br.176; Medžme’ul-Zeva’id, br.880)

Dakle, jedna od stavki kojom nas islam duži jeste i to da ne prizivamo sebi znanje izuzev radi šeri’atski opravdanog cilja, a pogotovo da ne govorimo za sebe da smo najpametniji i najučevniji – niti jezikom, a niti svojim srcem. Odakle nam pravo to da radimo a dobro znamo da u samom našem mjestu ima učenijih ljudi od nas, a pogotovo šire!

Priredio: Sead ef. Jasavić / islambosna.ba

Related posts