Pitanja i odgovori 

Kazna za blud i prostituciju

Podijelite!

Blud je strogo zabranjen (haram) u Šerijatu i predstavljaveliki grijeh za koji su propisane stroge ahiretske i dunjalučke kazne. Uzvišeni kaže nabrajajući svojstva robova Milostivoga: “I koji ne bludniče – a ko to radi, iskausit će kaznu; patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.” (El-Furkan, 68, 69, 70)
Brojni su hadisi Allahova Poslanika, a.s., u kojima se upozorava na pogubne posljedice bluda.
U hadisu koji je zabilježio Bejheki navodi se da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Klonite se bluda, jer on donosi šest posljedica: tri na ovome svijetu, a tri na ahiretu. Na ovome svijetu blud uklanja ozarenost i produhovljenost, donosi siromaštvo i smanjuje životni vijek. A posljedice bluda na ahiretu su: Allahova srdžba, težak obračun i vječna džehennemska vatra.”
“Lica bludnika će plamtjeti vatrom”, veli Poslanik, a.s., u hadisu koji je zabilježio Taberani.
“Iman napušta čovjeka u momentu činjenja bluda i vraća mu se tek kada završi s tim činom”, kaže Poslanik u hadisu koji su zabilježio Ebu Davud, Tirmizi, Bejheki i Hakim.
Posljedice bluda ne trpi samo bludnik, već se one protežu i na cjelokupno društvo. Poslanik, a.s., o tome kaže: “Moj će ummet biti u dobru, kompaktan i povezan, sve dok se ne namnože u njemu vanbračna djeca. A kada se to dogodi, onda je blizu dan kada će ih Allah sve kazniti Svojom kaznom.”8
Osim ahiretskih kazni i dunjalučkih kazni općeg karaktera, za bludnike su predviđene i oštre pojedinačne kaznene sankcije. Kur’an izričito propisuje: “Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete…” (En-Nur, 2) Ova je kazna predviđena za ledične bludnike, ukoliko se dokaže krivično djelo bluda na propisani način. Osim spomenute kazne, za nebračne bludnike (koji nisu imali bračnu konzumaciju u legalnom braku) u hadisu je predviđena i kazna u vidu protjerivanja (tagrib) iz mjesta gdje je učinjeno krivično djelo u neko drugo mjesto u trajanju od jedne godine. Ova kazna, prema mišljenju hanefijskih pravnika, nije dio hadda, već spada u sferu t’azira – diskrecionog prava sudije. Šafijski i hanbelijski pravnici smatraju da je progonstvo dio hadda.

Za bludnike koji se nalaze u braku predviđena je najstroža kazna, o čemu se iscrpno govori u šerijatskom krivičnom pravu. Kazna za blud jeste isključivo Allahovo pravo, tj. javnopravnog je karaktera, s obzirom na teške posljedice koje blud ostavlja na društvo, porodicu, potomstvo i društveni sistem u cjelini, te stoga ne može biti abolirana ukoliko se na valjan način dokaže ovo krivično djelo. U stvarnosti, teško je dokazati krivično djelo bluda, s obzirom na potreban broj svjedoka (četiri svjedoka), te su se kazne hadda za blud rijetko izvršavale, i to uglavnom na osnovu priznanja samih počinitelja i njihove želje da se na taj način očiste od grijeha. No, kazne za blud koje su spomenute u Kur’anu i hadisu ostaju kao trajno upozorenje i činilac odvraćanja od ovog opasnog i gnusnog grijeha.
Treba naglasiti da pravo primjene šerijatskih krivičnih sankcija ima isključivo nadležna islamska državna vlast, a nikako pojedinci, građanska udruženja, organizacije, centri i sl.
Što se tiče organiziranog bavljenja prostitucijom, podvođenja i navođenja na prostituciju, ova krivična djela mogu se podvesti pod krivična djela širenja nereda na zemlji (fesad) za koja se mogu izreći oštre sankcije od suda, uključujući i najteže kazne.

Islamskazajednica.ba

Related posts