Islam 

“ZAISTA U GODINI IMA NOĆ U KOJOJ SE SPUŠTA EPIDEMIJA”

Podijelite!

Pokrijte sudove i zavežite mješinu

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Pokrijte sudove i zavežite mješine, zaista u godini ima noć u kojoj se spušta epidemija. I ne prođe pored suda, koji nema na sebi poklopca, niti pored mješine koja nema na sebi poveza, a da se ne spusti u nju nešto od te epidemije.” (Muslim, 2014-99.)

Savremena medicina ustanovila je da je Božiji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prvi utemeljivač pravila za čuvanje zdravlja predavajući pažnju zarazi od epidemije i prelaznih bolesti. Utvrđeno je da se epidemija širi u određenim sezonama u godini, čak više, određena epidemija pojavljuje se nakon svakog određenog perioda godina, shodno preciznom sistemu čije se pojašnjanje još nezna.

Na primjer: Ospice i dječija paraliza su češće u septembru i oktobru, trbušni tifus ljeti, kolera se pojavljuje svakih sedam godina a kožice svake tri godine što ukazuje na naučni i’džaz (nadnaravnost) u Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: “… zaista u godini ima noć u kojoj se spušta epidemija …”, tj. sezonske epidemije koje imaju tačno određeno vrijeme.

(Knjiga „I’džazu Imi fil-Islam ves-sunne en-nebevijje“, Muhamed Kamil Abdus-Samed.)

el-asr.com

Related posts