Islam 

OVO TREBAMO UČITI KADA PROLAZIMO POKRAJ MEZARLUKA, ILI KADA POSJEĆUJEMO NAŠE UMRLE

Podijelite!

Posjećivanje mezara umrlim (groblja) datira još od davnina. Činili su to manje- više svi narodi, netko na ovaj, netko na onaj način. I muslimani, isto tako, posjećuju ili – kako se to kaže – szijarete kabur svojih umrlih, jer im to nalaže i preporučuje Vjera. Na taj način se, između ostalog, iskazuje poštovanje prema umrlom. Posjetom se donosi, prije svega, jedan sunnet na mjesto iz kojeg proizlazi višestruka korist i za posjećivanog i za posjetitelja. Tako se nastavlja jedna lijepa tradicija, običaj ali i nafila za umrlog, a i za živog.

Božji Poslanik je rekao:

»Bio sam vam zabranio da posjećujete mezare. Sad ih posjećujte, jer ta posjeta podsjeća čovjeka da svoj život svede u granice vjerskih propisa. Posjeta umrlim podsjeća čovjeka na vječni život – Ahiret«

Kod ulaska u groblje ili prolaska pored njega, shodno preporukama Muhammeda (a.s.), lijepo je nazvati selam umrlim i zatražiti od Allaha oprost za njihove i svoje grijehe. Dakako, uputno je proučiti bar Fatihu (1.poglavlje iz Kur’ana). Manje je poznato među muslimanskim življem da živi imaju obaveze prema umrlima koje moraju ispunjavati. U te obaveze spada i ova vrsta posjete o kojoj govorimo. Prema tome, dužnost je s vremena na vrijeme posjećivati svoje umrle, obično petkom, Bajramima i petnaestog dana mjeseca Ša’bana, kada je i sam Poslanik (S) običavao posjećivati mezaristane.

Kada posjećujemo umrle, trebali bismo voditi računa da budemo pod abdestom, te da zauzmemo takav položaj naspram mezara umrlog kojeg posjećujemo, da nam lice i prsa budu okrenuti ka Kibli,(prema Mekki, odnosno jugoistoku) jer tako je činio i Poslanik (S) osobno. Umrle treba pozdraviti sa Es-selamu alejkum i reći:

»I mi ćemo se, ako Allah da, vama pridružiti. Molim Allaha da oprosti grijehe i nama i vama.«

Prenosi se da je hazreti Aiša, supruga Allahovog Poslanika (S), pitala Poslanika šta će kazati prilikom posjeta umrlim, a on joj je rekao:

»Neka je mir na vas, o stanovnici kabura, vjernici! I mi ćemo se, ako Allah da, vama pridružiti. Neka se Allah smiluje i našim i vašim precima kao i potomcima. Molimo Ga da oprosti grijehe i nama i vama.«

Potom za dušu umrlog trebalo bi proučiti 11 puta sure ‘Ihlas’ (Kul huvallahu ehad…), što vidimo iz sljedećeg hadisi-šerifa:

»Tko prođe pokraj groblja i prouči 11 puta sure ‘Ihlas’ i nagradu za to učenje pokloni umrlim, svaki će od njih (ako je umro sa vjerom ) dobiti svoj udio.«

Lijepo je proučiti još nešto iz Kur’ana. Najbolje bi bilo proučiti sure ‘Jasin’, što nam je preporučio i sam Muhammed (S):

»Svojim umrlim učite ‘Jasin’.«

»Tko uđe u groblje i prouči sure ‘Jasin’ (a zasluženu nagradu za to učenje pokloni umrlim), Allah će toga dana olakšati umrlim (eventualno) dosuđenu im kaznu.«

Ebu Bekr es Siddik, prenosi nam sljedeći hadis:

»Tko posjeti jednog ili oba svoja roditelja i tu za dušu jednog ili oba roditelja prouči sure ‘Jasin’, oprostit će im se njihovi ranije učinjeni prijestupi.«

Poslije učenja iz Časnog Kur’ana treba proučiti Dovu u kojoj ćemo, kako smo vidjeli iz hadisa, naznačiti da sevabe (nagradu) koje smo eventualno zaslužili, poklanjamo dotičnome ili dotičnima. Naravno, sunnet je da i u tim trenucima budemo okrenuti prema Kibli.

Pri posjeti mezaristanu zbog dženaze ili zijareta nekom umrlom, osobitu pozornost trebalo bi posvetiti kako se namjerno ili nenamjerno ne bi gazilo ili sjedalo po kaburima– grobljima drugih. Time bismo samo uznemiravali mrtve i to bez ikakve potrebe. S tim u vezi donosimo sljedeće hadise:

islamzivot.com

Related posts