Islam 

‘ALLAH IMA 99 IMENA, I KO IH DOSTIGNE UĆI ĆE U DŽENNET!’ – 99 ALLAHOVIH LIJEPIHJ IMENA I NJIHOVO ZNAČENJE:

Podijelite!

Vlastito Božije ime je Allah, šta ono označava?

 

‘Allah ima 99 imena, i ko ih dostigne ući će u Džennet!’ – 99 Allahovih lijepihj imena i njihovo značenje:

 

Allahova dž.š. lijepa imena (El-esmaul-husna)

 

Vlastito Božije ime je Allah. Ono označava Stvoritelja svega što postoji.

 

Ono je u Kur’anu spomenuto 2698 puta.

 

Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena – El-esmau-l husna, o čemu Kur’an a.š. kaže:

 

“Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite” (El Earaf, 180).

 

Muhammed a.s. kaže :“Allah dž.š. ima 99 imena i ko ih “dostigne” ući će u Džennet“

 

O značenju ovog hadisa islamski učenjaci zauzimaju različite stavove. Jedni smatraju da “dostići” Božija imena znači naučiti ih napamet, drugi misle da se hadis odnosi na one koji shvate njihov smisao i značenje, dok treći smatraju da “dostići” lijepa Allahova imena znači primijeniti njihov smisao i sadržaj, koliko je moguće, u svome životu i ponašanju.

 

Da bismo Allahova imena lakše zapamtili i po njima se vladali, navodimo ih s prijevodom:

 

 1. Allah – Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema

 

 1. Er-Rahman – Blagi

 

 1. Er-Rahim – Milostivi

 

 1. EI-Meliku – Vladar

 

 1. EI-Kuddusu – Sveti

 

 1. Es-Selamu – Čist od mana

 

 1. EI-Mu’minu – Koji potvrđuje obećanja

 

 1. EI-Muhejminu – Koji daje sigurnost

 

 1. EI-Azizu – Koji sve pazi i prati

 

 1. EI-Džebbaru – Snažni

 

 1. EI-Mutekebbiru – Silni

 

 1. EI-Haliku – Stvaralac

 

 1. EI-Bari’u – Koji divno stvara

 

 1. EI-Musavviru – Koji likove daje

 

 1. EI-Gaffaru – Koji mnogo prašta

 

 1. EI-Kahharu – Koji nadvladava

 

 1. EI-Vehhabu – Koji mnogo poklanja

 

 1. Er-Rezzaku – Koji obilnu opskrbu daje

 

 1. EI-Fettahu – Koji sve rješava i otvara

 

 1. EI-Alimu – Koji sve zna

 

 1. EI-Kabidu – Koji steže

 

 1. EI-Basitu – Koji pruža

 

 1. EI-Hafidu – Koji spušta

 

 1. Er-Rafiu – Koji diže

 

 1. EI-Muizzu – Koji uzvisuje

 

 1. EI-Muzillu – Koji ponizuje

 

 1. Es-Semiu – Koji sve čuje

 

 1. EI-Besiru – Koji sve vidi

 

 1. EI-Hakemu – Sudac

 

 1. EI-Adlu – Pravedni

 

 1. EI-Latifu – Dobri

 

 1. EI-Habiru – O svemu obaviješteni

 

 1. EI-Halimu – Blagi

 

 1. EI-Azimu – Veliki

 

 1. EI-Gaffuru – Koji prašta

 

 1. Eš-Šekuru – Koji je zahvalan

 

 1. EI-Alijju – Visoki

 

 1. EI-Kebiru – Veliki

 

 1. EI-Hafizu – Koji čuva

 

 1. EI-Mukitu – Koji pazi i uzdržava

 

 1. EI-Hasibu – Koji obračun svodi

 

 1. EI-Dželilu – Veličanstveni

 

 1. EI-Kerimu – Plemeniti

 

 1. Er-Rekibu – Koji motri na svaki pokret

 

 1. EI-Mudžibu – Koji molbe prima

 

 1. EI-Vasiu – Koji milošću i znanjem sve obuhvata

 

 1. EI-Hakimu – Mudri

 

 1. EI-Vedudu – Koji voli

 

 1. EI-Medžidu – Slavljeni

 

 1. EI-Baisu – Koji proživljuje

 

 1. Eš-Šahidu – Koji je o svemu svjedok

 

 1. EI-Hakku – Vrhovna Istina

 

 1. EI-Vekilu – Sveopći Staratelj

 

 1. EI-Kavijju – Moćni

 

 1. EI-Metinu – Čvrsti

 

 1. EI-Velijju – Zaštitnik

 

 1. EI-Hamidu – Hvaljeni

 

 1. EI-Muhsi – Koji i sitnice obuhvata i broj im zna

 

 1. EI-Mubdiu – Koji je početni Stvaralac

 

 1. EI-Muidu – Konacni proživitelj

 

 1. EI-Muhji – Koji život daje

 

 1. EI-Mumitu – Koji smrt daje

 

 1. EI-Hajju – Živi

 

 1. EI-Kajjiimu – Koji sve obdržava

 

 1. EI-Vadžidu – Imućni

 

 1. EI-Madžidu – Slavni

 

 1. EI-Vahidu – Jedini

 

 1. Es-Samedu – Kome se svako obraća

 

 1. EI-Kadiru – Svemoćni

 

 1. EI-Muktediru – Koji sve može

 

 1. EI-Mukaddimu – Koji unapređuje

 

 1. EI-Mu’ehhiru – Koji zapostavlja

 

 1. EI-Evvelu – Prvi

 

 1. EI-Ahiru – Posljednji

 

 1. Ez-Zahiru – Jasni

 

 1. EI-Batinu – Skriveni

 

 1. EI-Valiju – Koji upravlja

 

 1. EI-Mutealiju – Svevišnji

 

 1. EI-Berru – Dobročinitelj

 

 1. Et- Tevvabu – Koji kajanje uslišava

 

 1. EI-Muntekimu – Koji ne ostaje dužan

 

 1. EI-Afuvvu – Koji oprašta

 

 1. Er-Reufu – Samilosni

 

 1. Maliku-I-mulki -Gospodar svih svjetova

 

 1. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji

 

 1. EI-Muksitu – Sveopći djelitelj pravde

 

 1. EI-Džami’u – Koji sve okuplja

 

 1. EI-Ganijju – Koji je bogat

 

 1. EI-Mugni – Koji daje bogatstvo

 

 1. EI-Mani’u – Koji oduzima bogatstvo

 

 1. Ed-Darru – Koji stvara štetu

 

 1. En-Nafi’u – Koji stvara korist

 

 1. En-Nuru – Sveopće svjetlo

 

 1. EI-Hadi – Koji upućuje

 

 1. EI-Bedi’u – Stvoritelj (Prapočetak svega)

 

 1. El-Baki – Vječiti

 

 1. EI-Varisu – Konačni nasljednik svega

 

 1. Er-Rešidu – Upućivač na dobro

 

 1. Es-Saburu – Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

 

ikc-berlin

Related posts