Dove 

DOVA KOJA SE UČI KADA SE NEKO UPLAŠI U SNU, KO IMA NOĆNE MORE, I KO HOĆE DA SE RASTERETI STRAHA

Podijelite!

DOVA KOJA SE UČI KADA SE NEKO UPLAŠI U SNU, KO IMA NOĆNE MORE, I KO HOĆE DA SE RASTERETI STRAHA
Ko hoće da se rastereti straha neka uči ovu dovu:
Amr, r.a., prenosi od svoga oca Šuajba, a ovaj od svoga dede da je Poslanik, a.s., rekao: “Kad se neko od vas uplaši u snu, neka prouči ovu dovu: “E’ūzu bikelimātillāhi ‘t-tāmmāti min gadabihi ve ikābihi ve šerri ‘ibādihi ve min hemezāti ‘š-šejātîni en jahdurūn” Značenje: “Utječem se savršenim Allahovim Govorom od Njegove srdžbe i azaba, pakosti Njegovih robova i šejtanskih vesvesa i prijevara.”
Pejgamber, a.s., je preporučivao učenje ove dove svima onima koji se boje u snu. Onima koji su se tužili da imaju ovakve strahove i kad krenu na počinak, Poslanik, a.s., je preporučivao da prouče ovu dovu tri puta. Prema rivajetu Ibn Sunnija, jedan čovjek je bio došao kod Resulullaha, a.s., i požalio se na strah u snu, zbog čega ima noćne more. Poslanik, a.s., mu je ovo rekao: “Kad kreneš u postelju, prouči ovu dovu: E’ūzu bikelimātillāhi ‘t tāmmāti min gadabihi ve ikābihi ve šerri ‘ibādihi ve min hemezāti ‘š-šejātîni en jahdurūn.”
Ravija je kazivao kako je čovjek radio tako, nakon čega je straha nestalo.
Prijatelju! Ova dova se uči da bi se čovjek rasteretio straha. Plašio se u snu, plašio se od samog sebe ili se bojao od bilo čega, ova dova, dopuštenjem Uzvišenog Allaha, otklanja taj strah.

Related posts