Pitanja i odgovori 

Šta će se desiti na Sudnjem danu, ako musliman muslimanu na ovom svijetu ne halali?

Podijelite!

Pitanje

Šta će se desiti na Sudnjem danu, ako musliman muslimanu na ovom svijetu ne halali? Da li postoji neki ajet u Kur’anu ili sahih hadis koji o tome govori?

Odgovor

Ukoliko se osobe u sporu ne nagode na ovom svijetu i oštećena strana ne halali štetniku, imat će priliku oprosta ili nagodbe na Ahiretu. Ako do toga ne dođe, Uzvišeni i Sveznajući će presuditi među njima. Oštećenoj strani će se dodijeliti sevapa od dobrih djela štetnika, a ako ne bude dovoljno, štetniku će se natovariti dio grijehova oštećene strane. Moguće je i da Uzvišeni Bog podari oštećenoj strani zadovoljštinu na drugi način. Ali štetnik takvu Božiju blagodat treba zaslužiti. Naravno, sve ovo pod uvjetom da doista postoji oštećena strana i štetnik. Napominjemo da islam snažno podstiče muslimane na međusobno praštanje, samilost i blagonaklonost.

Muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice 

Related posts