Islam 

Razlozi zbog kojih trebamo biti zahvalni Allahu dž.š.

Podijelite!

Razmislite o vašem životu i pronaći ćete mnoštvo stvari u kojima vas je božija sila i moć sačuvala i pomogla vam tad. Stoga, vjernici često, pa čak i ateisti podsvijesno koriste izraz – hvala Bogu, bez da su razumijeli posljedice tih riječi

1. Nemoguće je izbrojati božije blagodati – Uvijek budite zahvalni Allahu, dž.š., na svemu što imate, uključujući i vaše zdravlje, društveni status, intelektualne sposobnosti i na životu općenito. Allah, dž.š., kaže: “Pa da li je onda Onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara?! Urazumite se! Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati, – Allah, uistinu, prašta i samilostan je – Allah zna šta tajite, a šta javno iznosite.” (Kur’an; 16:17-19)

2. Primarni šejtanov cilj jeste da učini ljude nezahvalnim Allahu, dž.š.

Problem zahvalnosti Bogu među ljudima je tretiran od samog nastanka čovjeka i njegovog stvaranja. Nakon što je odbio učiniti sedždu Ademu, a.s., šejtan je rekao: “… pa ću im sprijeda, i straga, i zdesna i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti!” (Kur’an; 7:17)

3. Suprotnost zahvalnosti je nevjerstvo

Na mnogo mjesta u Kur’anu, Allah, dž.š., upoređuje termine zahvalnost i nevjerovanje: “Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni (la tekfurun) biti!” (Kur’an; 2:152) Iman/vjerovanje podrazumijeva zahvalnost koja je suprotna nevjerovanju i nezahvalnosti. Nevjerici su nezahvalni Onome Koji im je sve darovao, dok su vjernici uvijek zahvalni Allahu, dž.š., na onome što im je podario.

4. Trebamo se zahvaljivati Allahu zbog našeg dobra

Vaša nezahvalnost neće promjeniti kod Boga ništa, a ako budete zahvalni tada počinjete prve korake ka ostvarenju istinskog imana/vjerovanja. To je zbog toga što je Božiji Poslanika, a.s., podsticao ljude da vole Boga isključivo zbog toga što je On prema njima milostiv. (Hadis bilježi Tirmizi). Allah, džš., nas podsjeća: “A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: “Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan – pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan.” (Kur’an: 31:12). “… vi ste poslije toga odustali, i da nije bilo Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, uistinu biste stradali.” (Kur’an; 2:64)

5. Istinsko obožavanje znači iskreno biti zahvalan Allahu, dž.š.

Allah, dž.š., nam pojašnjava u Kur’anu da su Njegovi istinski robovi koji ga iskreno obožavaju i koji su Mu zahvalni. Dakle, oni koji nisu zahvalni, ne spadaju među ljude od ibadeta: “…i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!” (Kur’an; 2:172)

6. Zahvalnost vodi ka Allahovom zadovoljstvu

Allah nas uči da se Njegovo zadovoljstvo može postići kroz zahvalnost: “… a zadovoljan je vama ako budete zahvalni.” (Kur’an; 39:7) Božiji Poslanik, a.s., kaže: “Allah je zadovoljan robom svojim ako on kada pojede zalogaj zahvali se Allahu na tome i kada popije nešto, zahvali se Allahu na tome.” (Hadis bilježi Muslim).

7. Zahvalnost je smisao našeg stvaranja

Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni.” (Kur’an; 16:78)

8. Zahvalnost je kvaliteta uspjeha u ovom i budućem životu

Ibn Abbas, r.a., prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., rekao: “Kome bude dato četvoro, dato mu je dobro ovoga i onoga svijeta: jezik koji spominje Allaha dž.š., srce koje je zahvalno Allahu dž.š., tijelo koje je strpljivo i žena koja čuva ugled svoga muža.” (Hadis bilježi Taberani)

9. Biti zahvalan i strpljiv u teškim vremenima

Sve što nam se dešava, čak i događaji koje mi doživljavamo kao lične patnje, ili prirodne katastrofe, sva ona su od Allaha, dž.š. Stoga, u vremenima nedaća i iskušenja ima i nekog dobra za nas, pod uslovom da se ispravnom postavimo u takvim momentima. Božiji Poslanik, a.s., kaže: “Čudno je stanje vjernika,zaista je za njega uvijek dobro,a to nema niko osim vjernik.Ako ga zadesi nešto lijepo,zahvali se Allahu pa bude dobro,a ako ga zadesi nekakva nedaća,on se strpi pa mu opet bude dobro.” (Hadis bilježi Muslim)

10. Božija milost obuhvata sve, ali većina ljudi je nezahvalna

On svoju milost daruje svima, čak i onima koji ustrajavaju u nezahvalnosti i nepokornosti Njemu: “Allah je, zaista, dobar prema ljudima, ali većina ljudi ne zahvaljuje.” (Kur’an; 2:243)

11. Većina ljudi je podsvijesno zahvalna Bogu

Razmislite o vašem životu i pronaći ćete mnoštvo stvari u kojima vas je božija sila i moć sačuvala i pomogla vam tad. Stoga, vjernici često, pa čak i ateisti podsvijesno koriste izraz – hvala Bogu, bez da su razumijeli posljedice tih riječi.

12. Zahvalnost vodi povećanju božije naklonosti

Ako cijenite božiju naklonost, On je obećao da će povećati Njegovu milost prema vama. Allahova nagrada za vašu zahvalnost je neograničena i bezuvijetna. “Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti’.” (Kur’an; 14:7)
______________

Tri načina da izrazite svoju zahvalnost Bogu

Klasični islamski učenjaci su naglasili da se zahvalnost
manifestuje na tri načina:

– Zahvalnost srca, koja se postiže skrivanjem dobrih djela

– Zahvalnost jezika, što podrazumijeva slavljenje i veličanje Uzvišenog Allaha, kao što je izgovaranje elhamdulillah, te na izražavanju i izražavanju zahvalnosti Uzvišenom Allahu sa našim jezikom.

– Zahvalnost tijelom, što podrazumijeva da upotrebimo naša vanjska osjetila u cilju činjenja dobra. Svaki put kada Allah izlije svoju milost na nas, moramo to upotrijebiti na način pomoću kojeg će se ljudi najbolje okoristiti.

– Zahvalnost je pokornost Allahu Stvoritelju u svemu što nam je naredio, i da budemo što dalje od svega onoga čega nam je on rekao da se klonemo.

Autor: Staff Writer
Izvor: www.thedeenshow.com
Za N-um preveo i obradio Fahrudin Vojić, prof.

Related posts