Da li će Medina imati sedmero vrata u vrijeme kada se pojavi Dedždžal?

Podijelite!

Pitanje:
Pročitao sam jedan hadis u Buharijinom “Sahihu” u kome se kaže da će Medina, kada se pojavi Dedždžal, imati sedmero vrata, a na svakim od njih će biti dva meleka čuvara koji će sprječavati Dedždžala da uđe u Medinu. Koliko ja znam, Medina u današnje vrijeme nema vrata već samo puteve. Moje pitanje glasi: Da li riječ vrata u ovome hadisu simbolizira puteve? Ukoliko je odgovor potvrdan, koliko je onda puteva koji vode ka Medini?

Odgovor:
Neka je Hvala Allahu. Hadis koga zainteresirani spominje u pitanju ima grešku u prenošenju. Hadis koga prenosi Buharija, Allah mu se smilovao, u svome “Sahihu” u poglavlju “Odlike Medine” (1879) kao i u poglavlju “O iskušenjima” pod brojem (7125), a koga od Poslanika, s.a.v.s., prenosi Ebu-Bekr, r.a., glasi: “U Medinu neće ući strah od Dedždžala. On će toga dana imati sedmero vrata od kojih će na svakima biti po dva meleka.”
Ibn-Hadžer el-‘Askelani, Allah mu se smilovao, u svome “Fethu” bilježi, komentarišući to što je Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao da će “Medina imati sedmero vrata,” da je Ijad rekao: “Pod ovim se podrazumijevaju enkab (prilazi) kao što prenosi i Ebu-Hurejre.”
U “Sahihu” stoji, a prenosi Ebu-Hurejre, da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “Na medinskim prilazima (enkab) su meleki, u nju neće ući ni kuga ni Dedždžal.”
El-Hafiz u “Fethu” (4/96) kaže Ibn-Vehb da su enkab množina od nakb i da se pod enkab podrazumijevaju ulazi ili vrata, kako neki kažu, a u osnovi to znači put između dva brda. Neki kažu da su enkab putevi koje ljudi slijede – shodno značenju ovoga korijena upotrijebljenog u Kur’anu.
Ovo je sve što El-Hafiz navodi u komentaru navedenog hadisa. O pomenutoj stvari moglo bi se razmišljati na slijedeće načine:

– moguće je da će Medina u budućnosti, u vrijeme pojave Dedždžala, imati vrata, mada ih sada nema;
– moguće je da se pod vratima podrazumijevaju glavni ulazi mada nisu u vidu vrata;
– moguće je da meleki kojima je povjereno čuvanje Medine paze na sedam pravaca, a na svakom pravcu se nalaze po dva meleka te se pravac naziva “vrata” (bab) što je u arapskom jeziku dopušteno.
Allah najbolje zna.

Odgovori o islamskom vjerovanjau – Muhammed Salih Munnedždid – 86 str.

Related posts