Islam 

ŠTA ČINIMO KADA USNIJEMO LIJEP, ODNOSNO RUŽAN SAN…

Podijelite!

snovi-spavanje

Vrste sna

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada se primakne Sudnji dan san muslimana gotovo da neće griješiti. Od vas najistinitije snove ima onaj ko najistinitije govori. Snovi muslimana su jedan od četrdeset i pet dijelova vjerovjesništva. Snova ima tri vrste: lijep san koji je radosna vijest od Allaha, san kojim šejtan raztužuje i san o onom o čemu čovjek razmišlja. Ako neko od vas vidi u snu ono što ne voli neka ustane i neka klanja i neka nikom ne govori šta je usnio.“ (Muttefekun alejh)

Šta se govori i čini kada se usnije lijep ili ružan san.

Ebu Katade, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Lijep san je od Allaha, pa kada neko od vas usnije lijep san neka ga ispriča samo onom koga voli. A ko usnije ružan san neka se utječe Allahu od zla tog sna i zla šejtana, neka tri puta puhne i neka nikom ne govori o tom snu pa mu ništa neće nauditi.“ (Muttefekun alejh).

Ebu Seid, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas usnije san kojeg voli to je san od Allaha pa neka na tome zahvali Allahu.“ (Bilježi Buharija).

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas usnije san kojeg prezire neka na svoju lijevu stranu tri puta pljucne, neka se tri puta utječe Allahu od šejtana i neka promijeni stranu na kojoj je ležao.“ U drugoj predaji je rečeno: „Ako neko od vas usnije san kojeg prezire neka ustane i neka klanja.“ (Bilježi Muslim)

Radovanje lijepom snu

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Ništa nije ostalo od poslanstva osim vijesti radosnice.“ Prisutni su upitali: „A šta su to vijesti radosnice?“ Rekao je: „Lijepi snovi!“ (Bilježi Buharija)

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Lijep san kojeg usnije dobar čovjek je jedan od četrdeset i šest dijelova poslanstva.“ (Muttefekun alejh)

Viđenje Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, u snu

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nadivajte sebi moje ime ali se ne nazivajte po mom nadimku (Ebul-Kasim), a ko me vidi u snu – stvarno je vidio mene, jer se šejtan ne prikazuje u mom liku, a ko na mene namjerno slaže neka sebi pripremi mjesto u Vatri.“ (Muttefekun alejh)

Neizmišljanje laži govoreći o snovima

Ibnu Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko bude pričao san koji nije usnio – zatražit će se od njega da u čvor sveže dva ječmena zrna, a on to neće moći učiniti. Ko bude slušao razgovor ljudi koji ga preziru ili izbjegavaju – nalit će mu se na Sudnjem danu u uši rastopljeno olovo. Ko naslika kakav lik – kazna će mu biti zaduženje da u njega udahne dušu, a on to neće moći učiniti.“ (Muttefekun alejh)8 2. Ibnu Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Najveća je laž da čovjek pokaže svojim očima ono što one nisu vidjele.“ (Bilježi Buharija)

Nepričanje o šejtanskom poigravanju u snu

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je jedan čovjek došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: „Allahov Poslaniče vidio sam u snu kao da mi je glava odsječena!“ Na to se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nasmijao i rekao: „Kada se šejtan u snu poigra s nekim od vas neka o tome ne govori ljudima.“ (Bilježi Muslim)

„Adabi vezani za snoviđenje“ – Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

Related posts