Islam 

Neki hadisi o danu džume

Podijelite!

Muslims-indija

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Najbolji dan u kome je granulo sunce je petak. U njemu je stvoren Adem, u njemu je izvden iz Dženneta i umro je u njemu. Ptkom će se puhnuti u rog i nastupiće Sudnji dan. Svako živo biće se plaši nastupa Sudnjeg dana petkom od zore do izlaska sunca, osim ljudi i džina.“

(Ebu Davud (1046), Ahmed (2/486), Šafija u El-umm (1/209), Bejheki (3/20) i u Es-sunenus-sugra (1/27-208), Asbehani u Et-tergibu vet-terhib (1/497). Imam Nevevi i šejh Albani svrstali su j mđu vjerodostojna prdanja. Vidjeti: Hulasatul-ahkam (2/753), Sahihus-sunen (1/289-290).)

Evs es-Sekafi prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko opre svoju glavu, okupa se petokom, potom porani na džumu-namaz idući pješice, ne koristći prijevozno sredstvo, zatim se približi imamu i pažljivo sluša, imaće nagradu za svaki učinjeni korak godinu dana posta i namaza.“

(Nesai (1380), Tirmizi (496), Ebu Davud (345 i 346), Ibn Madže (1096), Ibn Huzejme (3/132), Ibn Hibban (2781), Ahmed (4/104), Asbehani u Et-tergibu vet-terhib (1/499-500), Hakim (1/282). Imam Hakim i Busiri su ga ocijnili vjerodostojnim. Vidjeti: Ithaful-hajeretil-mehere (3/11). Imam Tirmizi, Nevevi i šejh Albani ga smatraju dobrim. Vidjeti: El-medžmua (4/542), Hulasatul-ahkam (2/775) i Sahihu Sunenit-Tirmizi (1/281).)

Ebu Hurejre i Ebu Huzejfe, radijallahu anhu, prenose od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, hadis: ”Uzvišeni Allah dao je da oni koji su bili prije nas zalutaju po pitanju ovoga svetog dana (jevmul-džumu’a). Jevreji su odabrali subotu, kršćani nedjelju, pa je Allah doveo nas i uputio nas na petak. On je učinio da redoslijed bude: petak, subota i nedjelja. Na isti način kako subota i nedjelja prate petak, i oni će na Sudnjem danu dolaziti iza nas. Mi smo posljednji na ovom svijetu, a prvi kojima će na Sudnjem danu biti presuđeno prije ostalih stvorenja.”

(Muslim)

Rekao je Ibn-Omer:  “Klanjao sam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, dva rekata prije i  dva poslije podne, dva rekata nakon džume, dva rekata nakon akšama i  dva nakon jacije. “

(Buhari (1165), Muslim(129).)

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Ko se okupa, potom dođe na džumu i klanja ono što mu je određeno, potom šuti dok imam ne završi hutbu, potom klanja sa njim, oprošteno mu je sve što je između njega i druge džume s dodatkom tri dana.’“

(Sahih. Muslim (857).)

Prenosi se od Saiba b. Jezida da mu je Muvija, radijallahu anhu, rekao: „Kada klanjaš džumu, nemoj je vezati za neki namaz dok ne progovoriš ili izađeš, jer nam je tako naredio Allahov Poslanik, sallallahu aljhi ve sellem: ‘Da ne spajamo namaz sa namazom dok ne progovorimo ili izađemo.’“

(Sahih. Muslim (883).)

Prenosi se od Tarika b. Šihaba radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Džuma je obaveza svakom muslimanu u džematu, osim četverima: robu, ženi, dječaku i bolesnom.“

(Sahih. Ebu Davud (1067), Hakim (1/288). Ebu Davuda je rekao: „Nije slušao Tarik od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a naveo ga je Hakim sa spomnutim rivajetom Tarika od Ebu Musaa.“ „Imam Nevevi je rekao: „Riječi Ebu Davuda: ‘Nije slušo Tarik od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem’, ne utječu na vjerodostojnost, jer je to mursel shaba koji je dokaz i hadis je po uvjetima Buhrije i Muslima i postoje predanja koja mu svjedoče.“)

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Onaj ko bude petkom učio suru El-Kehf, imat će svjetlo koje će mu svijetliti između dvije džume!”

(Hadis bilježi Es-Sujuti u djelu El-Džami’, a šejh Albani ga svrstava u sahih hadise.)

Abdurrahman b. Ebu Seid el-Hudri ,  radijallahu anhu , prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Dužnost svakog punoljetnog muslimana je petkom se okupati, misvakom zube očistiti i, ako ima mirisa, namirisati se.”

(Buharija i Muslim)

Related posts