Allahova lijepa imena

Podijelite!

Allahova lijepa imenaAllahova lijepa imena (El-esmaul-husna)
Vlastito Božije ime je Allah. Ono označava Stvoritelja svega što postoji.
Ono je u Kur’anu spomenuto 2698 puta.
Pored ovog imena, koje se najčešče spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena – El-esmau-l husna,
očemu Kur’an a.š. kaže:
“Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite” (El Earaf, 180).

Muhammed a.s. kaže da Allah dž.š. ima 99 imena i ko ih “dostigne” ući će u Džennet. O značenju ovog hadisa islamski učenjaci zauzimaju različite stavove. Jedni smatraju da “dostići” Božija imena znači naučiti ih napamet, drugi misle da se hadis odnosi na one koji shvate njihov smisao i značenje, dok treći smatraju da “dostići” lijepa Allahova imena znači primijeniti njihov smisao i sadržaj, koliko je moguče, u svome životu i ponašanju.

Da bismo Allahova imena lakše zapamtili i po njima
se vladali, navodimo ih s prijevodom:

1) Allah – Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman – Blagi
3) Er-Rahim – Milostivi
4) EI-Meliku – Vladar
5) EI-Kuddusu – Sveti
6) Es-Selamu – Čist od mana
7) EI-Mu’minu – Koji potvrđuje obežanja
8) EI-Muhejminu – Koji daje sigurnost
9) EI-Azizu – Koji sve pazi i prati
10) EI-Džebbaru – Snažni
11) EI-Mutekebbiru – Silni
12) EI-Haliku – Stvaralac
13) EI-Bari’u – Koji divno stvara
14) EI-Musavviru – Koji likove daje
15) EI-Gaffaru – Koji mnogo prašta
16) EI-Kahharu – Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu – Koji mnogo poklanja
18) Er-Rezzaku – Koji obilnu opskrbu daje
19) EI-Fettahu – Koji sve rješava i otvara
20) EI-Alimu – Koji sve zna
21) EI-Kabidu – Koji steže
22) EI-Basitu – Koji pruža
23) EI-Hafidu – Koji spušta
24) Er-Rafiu – Koji diže
25) EI-Muizzu – Koji uzvisuje
26) EI-Muzillu – Koji ponizuje
27) Es-Semiu – Koji svećuje
28) EI-Besiru – Koji sve vidi
29) EI-Hakemu – Sudac
30) EI-Adlu – Pravedni
31) EI-Latifu – Dobri
32) EI-Habiru – O svemu obaviješteni
33) EI-Halimu – Blagi
34) EI-Azimu – Veliki
35) EI-Gaffuru – Koji prašta
36) Eš-Šekuru – Koji je zahvalan
37) EI-Alijju – Visoki
38) EI-Kebiru – Veliki
39) EI-Hafizu – Koji ćuva
40) EI-Mukitu – Koji pazi i uzdržava
41) EI-Hasibu – Koji obraćun svodi
42) EI-Dželilu – Veličanstveni
43) EI-Kerimu – Plemeniti
44) Er-Rekibu – Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mudžibu – Koji molbe prima
46) EI-Vasiu – Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu – Mudri
48) EI-Vedudu – Koji voli
49) EI-Medžidu – Slavljeni
50) EI-Baisu – Koji proživljuje
51) Eš-Šahidu – Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku – Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu – Sveopći Staratelj
54) EI-Kavijju – Moćni
55) EI-Metinu -Čvrsti
56) EI-Velijju – Zaštitnik
57) EI-Hamidu – Hvaljeni
58) EI-Muhsi – Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu – Koji je početni Stvaralac
60) EI-Muidu – Konačni proživitelj
61) EI-Muhji – Koji život daje
62) EI-Mumitu – Koji smrt daje
63) EI-Hajju – Živi
64) EI-Kajjiimu – Koji sve obdržava
65) EI-Vadžidu – Imućni
66) EI-Madžidu – Slavni
67) EI-Vahidu – Jedini
68) Es-Samedu – Kome se svako obraća
69) EI-Kadiru – Svemoćni
70) EI-Muktediru – Koji sve može
71) EI-Mukaddimu – Koji unapređuje
72) EI-Mu’ehhiru – Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu – Prvi
74) EI-Ahiru – Posljednji
75) Ez-Zahiru – Jasni
76) EI-Batinu – Skriveni
77) EI-Valiju – Koji upravlja
78) EI-Mutealiju – Svevišnji
79) EI-Berru – Dobročinitelj
80) Et- Tevvabu – Koji kajanje uslišava
81) EI-Muntekimu – Koji ne ostaje dužan
82) EI-Afuvvu – Koji oprašta
83) Er-Reufu – Samilosni
84) Maliku-I-mulki – Gospodar svih svjetova
85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji
86) EI-Muksitu – Sveopći djelitelj pravde
87) EI-Džami’u – Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju – Koji je bogat
89) EI-Mugni – Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani’u – Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru – Koji stvara štetu
92) En-Nafi’u – Koji stvara korist
93) En-Nuru – Sveopće svjetlo
94) EI-Hadi – Koji upučuje
95) EI-Bedi’u – Stvoritelj (Prapoèetak svega)
96) El-Baki – Vječiti
97) EI-Varisu – Konačni nasljednik svega
98) Er-Rešidu – Upučivač na dobro
99) Es-Saburu – Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

Allahova lijepa imena

Ako shvatimo značenje Božijih imena, možemo se onda uvjeriti da ljudi mogu biti dobročinioci, blagi, istinoljubivi, strpljivi, pravedni, plemeniti, mogu da praštaju jedni drugima, da se štite itd.
Ljudi ne mogu primijeniti svojstva mnogih Allahovih imena, jer su izvan njihove moći. Ali mogu Božija imena i njihova značenja naučiti i vjerovati u Allaha prema Njegovim svojstvima, odnosno po značenjima Njegovih lijepih imena.

Znameniti islamski učenjak, Ebu Hamid Muhammed el-Gazali, u svome komentaru Allahovih imena navodi primjer” Božijeg imena “Er-Rezzak” Koji opskrbu, nafaku daje, pa kaže da čovjek može primijeniti od ovog Allahovog imena toliko, dačvrsto vjeruje da samo Allah opskrbu daje i da je ni od kog drugog ne očekuje, te da dijeli od svojih dobara onima kojima je potrebno.
Od Allahovog imena “Halik” – Stvaralac, čovjek može postići da vjeruje da osim Allaha nema drugog stvaraoca, te da nastoji da svoju snagu i znanje upotrijebi makar i za prividno stvaranje dobrih djela, jer prema islamskom učenju jedino Allah stvara.

Najveće Božije ime – Ismu-l-eazam
U hadisima Božijeg Poslanika govori se i o najvećem Allahovom imenu – Ismu-I-e’azam, za koje se kaže da će Allah sigurno uslišati dovu onome ko Mu se tim imenom obrati. Muhammed a.s., međutim, nije precizno rekao koje je to ime, da bi nas podstakao da što više učimo Kur’an, u kome su sadržana sva Allahova imena pa i najveće – Ismu-I-e’azam.

Related posts