O ljudima koji robuju ovom svijetu

Podijelite!

4f7dbdd44aa0eb775edc47c7dd3ca4f2-300x225Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenio je sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Propao je rob zlatnika, propao je rob srebrenjaka, propao je rob ovog svijeta: ako mu se da, zadovoljan je; ako mu se uskrati, rasrdi se. Propao je onaj ko je pohlepan za ovim svijetom, koji ni najmanjem iskušenju ne može odoljeti. A blago se čovjeku koji je u pripravnosti na Allahovom putu, raščupan i uprašenih nogu: ako stražari, to radi kako treba, ako se postavi u pratnju, on je istinski u pratnji; ako zatraži dopuštenje, obično mu se ne dopusti, a ako zatraži da se zauzme, ni to mu se obično ne dopusti. (El-Buhari, 2887)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Požurite čineći dobra djela prije nego što nastupe smutnje kao da su se spustili dijelovi mrkle noći! Čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, odnosno omrknut će kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik, prodajući vjeru za neznatnu ovosvjetsku vrijednost. “ (Muslim, 118)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Pred Kijametski dan pojavit će se ljudi koji će ljude nadmudrivati pozivajući se na islam, prema ljudima biti nadasve blagi, govorit će riječi slađe od meda, ali će njihova srca biti kao vučija srca. Svevišnji Allah kaže: ‘Zar to Moje ime koriste da druge obmanu, ili su se to na Mene osmjelili? Kunem se Sobom, na njih ću zacijelo poslati smutnju između njih samih koja će razumnog čovjeka učiniti izgubljenim (zbunjenim)!’” (Et-Tirmizi, 2404)

Zejd b. Sabit, radijallahu anhu, izjavio je: “Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, gdje govori: ‘Čija najveća briga bude ovaj svijet, Allah će ga razjediniti i učiniti da ga siromaštvo prati, a od ovog svijeta neće ga zapasti više nego što mu je već određeno. A čija najveća briga bude onaj svijet, Allah će srediti njegove prilike i učinit će da bude duševno bogat, a dobra ovog svijeta doći će mu silom. “ (Ibn Madža, 4105)

Ka’b b. Malik, radijallahu anhu, govorio je: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Šteta koju prouzrokuju dva gladna vuka u stadu ovaca, nimalo nije manja od štete koju čovjekovoj vjeri prouzrokuje želja za imetkom i ugledom. ‘” (Ahmed, 1578 i 15794;Et-Tirmizi, 2376;Ibn Ebu Šejba, 3/241; Ibn Hibban, 3228;Et-Taberani, u djelu El-Mu’džemu-l-kebir, 19/189; Ed-Darimi, 2/304; i El-Begavi 4054;)

Abdullah b. Amr b. el-As, radijallahu anhu, prenio je sljedeći Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis: “Uspio je onaj ko prihvati islam, bude opskrbljen s onoliko koliko mu je dovoljno i Allah ga zadovolji onim što mu da. “ (Muslim, 1054)

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, tumačio je ajet: “Ima ljudi koji Allahu ibadet čine površno…”govoreći: “Čovjek bi došao u Medinu i prihvatio islam, pa, ako bi dobio sina i njegovi se konji razmnožili, rekao bi: ‘Ovo je dobra vjera!’ A ako njegova supruga ne bi rodila niti bi se konji razmnožili, rekao bi: ‘Ova vjera nije dobra!’” (El-Buhari, 4742)

Burejda, radijallahu anhu, kaže je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao sljedeće:“Privrženicima ovom svijetu u svim stvarima mjerodavan je isključivo imetak. “ (Ahmed, 22990 i 23059;En-Nesai, 6/64 i u djelu Es-Sunenu-l-kubra (5335); Ibn Hibban, 699 i 700; El-Hakim, 2/163; El-Bejheki, u djelima: Es-Sunen, 7/135, i Šuabu-l-iman (1031)

Ukba b. Amir, radijallahu anhu, pripovijeda da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana otišao i klanjao dženazu-namaz šehidima Uhuda, zatim se popeo na minber i rekao: “Ja ću vas preduhitriti i ja ću protiv vas svjedočiti; Allaha mi, ja sad gledam u Havd! Zaista su mi dati ključevi zemaljskih riznica; i tako mi Allaha, ne bojim se da ćete poslije moje smrti činiti širk, već strahujem da ćete se nadmetati u ovosvjetskim dobrima. “ (El-Buhari, 6590 i Muslim, 2296)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenio je sljedeće Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Tri kategorije ljudi Allah neće osloviti na Sudnjem danu, niti će ih pogledati, niti će ih očistiti, i oni će imati bolnu patnju: čovjeka koji u pustinji putniku-namjerniku zabrani višak vode, čovjeka koji se poslije ikindije zakune Allahom da je za određenu robu dobijao toliko i toliko, a to nije tako, i čovjeka koji vladaru da prisegu isključivo radi ovosvjetskih dobara: ako mu vladar da, on mu bude lojalan; ako ga liši, otkaže mu poslušnost. (El-Buhari, 2358, 2369, 2672, 7212 i 7446 i Muslim, 108)

Ovaj isti ashab prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svevišnji Allah kaže: ‘Čovječe, posveti se ibadetu, i Ja ću tvoje grudi ispuniti bogatstvom i sačuvat ću te siromaštva. Ako tako ne uradiš, dat ću da budeš preokupiran i necu te sačuvati siromaštva. (Ibn Madža, 4107)

Related posts